EFRR

Projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.3 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Poddziałanie V.3.2 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Projekt polega na budowie oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Celem i głównym efektem realizacji projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposób odbioru przez zakład doprowadzanych ścieków, także po planowanej rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej,
w związku z czym powierzchnia zlewni zostanie zwiększona, a także prawidłowa gospodarka odpadami (osadem nadmiernym) pozwalająca na zminimalizowanie jego ilości oraz zapewnienie jakości pozwalającej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie, wykorzystanie do rekultywacji wyrobisk lub składowanie na wysypiskach osadów nie niebezpiecznych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie oczyszczalni. Osad nadmierny będzie odwadniany, higienizowany oraz przeznaczany do rolniczego wykorzystania.

 

Całkowita wartość projektu: 12 547 254,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 670 867,00 zł

Projekt pn.: „MODERNIZACJA LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego. Celem szczegółowym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy. 

W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostało zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo jedna lampa typu LED została wyposażona w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. Samorząd otrzymał na ten cel aż 85% wsparcia zewnętrznego pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie gminy Przedbórz. W wyniku działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy. 

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła"

Za pozyskane fundusze w wysokości 60 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 21 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA


Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 60 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Przedbórz jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła +"

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26 sztuk. Sprzęt został przekazany szkołom z terenu Gminy Przedbórz, z przeznaczeniem na użytek uczniów i nauczycieli.

Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na uczestnictwo w nauce przez Internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną systuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Przedbórz

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

ZDALNA SZKOŁA +

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom
i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 75 000,00 ZŁ

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

PROJEKT

pn. ZASTOSOWANIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO LEDOWEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY PRZEDBÓRZ”

 

współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu obecnie użytkowane oświetlenie sodowe i rtęciowe zostanie zastąpione energooszczędnym oświetleniem ledowym. Dodatkowo część lamp typu LED zostanie wyposażonych w ogniwa PV wykorzystujące do oświetlenia energię słoneczną. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowania dróg na terenie Gminy Przedbórz. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort poruszania się po drogach. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury oświetleniowej będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu życia osób przebywających na terenie gminy.

Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu: 777 224,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 537 106,50 zł