Nazwa zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej
Zakres rzeczowy

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda o długości 280 mb z rur PCV Æ 400-200, Wykonano 4 studnie kanalizacyjne oraz 9 wpustów ulicznych.

Harmonogram prac 02.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej
05.2007 - uzyskanie pozwolenia na budowę
09.2007 - rozpoczęcie prac budowlanych
02.2008 - zakończenie budowy
Stan zaawansowania Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Wartość kosztorysowa 244.952,36 zł
Generalny wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu
Uwagi

brak

Zdjęcia
z budowy