Nazwa zadania Przebudowa ul. Nowej w Przedborzu
Zakres rzeczowy

Wykonanie drogi asfaltowej oraz chodnika pomiędzy istniejącymi ulicami Słoneczną oraz Częstochowską. Zostanie utrzymane odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez system spadków podłużnych i porzecznych kierując wody opadowe do rowów odparowujących na zasdzie wpustów ulicznych. Do posesji doprowadzone zostaną podjazdy z kostki betonowej.

Harmonogram prac 2008 rok - opracowanie dokumentacji technicznej
2009 rok - przebudowa odcinka ul. Słoneczna - ul. Kwiatowa
2010 rok - budowa nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Kwiatowa
- przebudowa odcinka od ul. Kwiatowej do ul. Częstochowskiej zostanie wykonana po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

Stan zaawansowania

Wykonanno podbudowę dla I odcinka drogi pomiędzy ul. Słoneczną a Kwiatową.

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie nawierzchnii bitumiczno-asfaltowej pomiędzy ul. Słoneczną a Kwiatową.

Wartość kosztorysowa 497.085,00 zł (całość prac objętych dokumentacją)
Generalny wykonawca DROMOST Lipie
Uwagi

Inwestycja etapowana z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w części projektowanej drogi na odcinku pomiędzy ul. Częstochowską i Kwiatową.

Zdjęcia - przed rozpoczęciem prac

Zdjęcia z budowy

Zdjęcia - po wykonaniu przebudowy I odcinka