Nazwa zadania

Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz

Zakres rzeczowy

Wprowadzenie w dwóch szkołach na terenie gminy: Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych  standardów I, II, III zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania...". W ramach Standardu I powstały zespoły nauczycieli odpowiedzialne za badanie i analizowanie potrzeb uczniów klas I-III. Na tej podstawie opracowano i zmodyfikowano programy nauczania, które następnie wprowadzono w życie, spełniając zarazem standard II. Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb uczniów oraz stosowanymi programami nauczania nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, realizując tym samym standard III.

Harmonogram prac

I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Przedborzu
I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji

Wartość całkowita

103.887,90 zł

Uwagi

Zadanie współfianasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.304,72 oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 15.583,18 zł.