Drukuj
Odsłony: 9286

logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – remont – wymiana oświetlenia ulicznego”
Całkowita wartość zadania: 26 046,06 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 17 999,31 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – remont – wymiana oświetlenia ulicznego” było realizowane w okresie od 24 maja 2013 roku do 20 czerwca 2013 roku – wg Umowy Nr 65/2013 z dnia 24 maja 2013 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania była Pani Marzenna Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: PHU ELEX Marzenna Włodarczyk, ul. Nowa 32, 97 – 400 Bełchatów, która zaoferowała, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 26.046,06 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych 06/100).
W ramach niniejszego zadania: dokonano montażu i ustawienia słupów latarni, montażu wysięgników i opraw naściennych, wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego od projektowanego złącza ZKP-1 przy ul. Warszawskiej do poszczególnych latarni wraz z wykonaniem połączeń w latarniach od nr 1 do 6, wykonano pomiary i sporządzono protokoły oraz podłączono projektowaną  linii kablową nn do projektowanego złącza ZKP-1.