logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przebudowa ulicy Spółdzielczej”
Całkowita wartość zadania: 80 852,94 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 55 873,99 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – przebudowa ulicy Spółdzielczej” było realizowane w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku wg Umowy Nr 87/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 8 lipca 2013 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 30 lipca 2013 roku oraz Aneksu Nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania była firma „DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska,  M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak, Lipie 12B, 97 – 500 Radomsko, która zaoferowała, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 80.852,94 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 94/100).
Wyżej wymienione zadanie obejmowało m.in.: rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, rozbiórkę podbudowy z brukowca, rozbiórkę krawężnika, rozbiórkę chodnika z kostki bet., wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej, wykonanie nawierzchni z brukowca na terenie parkingów, wykonanie ścieków przykrawężnikowych obustronnych, wykonanie krawężnika kamiennego i wykonanie chodnika z kostki granitowej.