logotypy


Nazwa zadania „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa zjeżdżalni wodnej oraz dostawa i montaż fontanny pływającej”
Całkowita wartość zadania: 396 060,00 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 205 578,41 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa zjeżdżalni wodnej oraz dostawa i montaż fontanny pływającej” było realizowane w okresie od 2 maja 2012 roku do 10 lipca 2012 roku – wg Umowy Nr 63/2012 z dnia 2 maja 2012 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania był Pan Piotr Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma „MAZUR”, ul. Szyby Rycerskie 1, 41 – 909 Bytom, który zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 396.060,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
W ramach wyżej wymienionego zadania zaprojektowano i wybudowano zjeżdżalnię wodną o długości całkowitej 56 m ze ślizgiem rynnowym o średnicy 1000 mm w kolorze pełnym z laminatu poliestrowo – szklanego wraz z kolorowymi elementami ozdobnymi na powierzchni ślizgu o długości min. 55,6 m zakończony wanną hamowaną oraz dostarczono i zamontowano fontannę pływającą z wydajnością pompy 48 m3/h wody i max wysokością strumienia 24m na terenach rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

Prace wykonane w ramach Etapu I zapewniły poprawę środowiska naturalnego oraz przyczyniły się do maksymalnego wykorzystania akwenu wodnego do ściągnięcia jak największych rzeszy turystów.