logotypy


 

Nazwa zadania: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa boiska do piłki nożnej”
Całkowita wartość zadania: 150 344,01 zł
Kwota dofinansowania z EFR: 103 896,27 zł
Zadanie pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) – budowa boiska do piłki nożnej” było realizowane w okresie od 6 marca 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku – wg Umowy Nr 25/2012 z dnia 6 marca 2012 roku.
Wykonawcą niniejszego zadania był Zakład Wodno – Melioracyjny s. c., Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik, ul. Narcyzowa 41, 42 – 200 Częstochowa, który zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona za kwotę brutto: 150.344,01 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 01/100).
W ramach wyżej wymienionego zadania wybudowano boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej o wymiarach 33x66 m do piłki nożnej, które pozwala na uprawianie aktywnych form wypoczynku nad zbiornikiem dla mieszkańców naszej Gminy.  
W ramach budowy boiska m.in.: usunięto warstwę podłoża z połowy powierzchni terenu o grubości do 20 cm, dokonano niwelacji terenu na powierzchni 1400 m2, wyrównano teren poprzez nawiezienie żwiru do 1,20 cm na powierzchni 880 m2, rozścielano pospółkę o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na całej powierzchni, zagęszczono podłoże walcem, wytyczono linie, zamocowano siatkę i piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej, zamocowano dwie bramki aluminiowe oraz dwie siatki do bramek.