logotypy: Unia Europejska, Województwo Łódzkie, PROW

Operacja pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw” realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze Gminy Przedbórz, poprzez przebudowę placu zabaw. Stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu wolnego.

W ramach realizacji operacji osiągnięte będą następujące wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

2. Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury i/lub okołoturystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej w pierwszym roku po zakończeniu operacji – 50 osób.

Zakres operacji obejmuje: roboty przygotowawcze, montaż elementów zabawowych, wykonane ogrodzenia wokół placu zabaw oraz karczowanie pni.