Drukuj

nie wypalaj traw

Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach - przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem nagannym, a w wyniku tego procesu powstają ogromne straty w środowisku naturalnym.

Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody.

Zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142) cyt.: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Z kolei przepis art. 131 pkt. 12) wyżej cyt. ustawy mówi, że kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny i zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń art. 82 § 4.

Informujemy, że w stosunku do osób winnych świadomego podpalenia, zostaną wyciągnięte konsekwencje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.