KOMENDA  STRAŻY  MIEJSKIEJ  W  PRZEDBORZU

 

przy Urzędzie Miejskim w Przedborzu

 

ul .Mostowa 29 pokój 102

 

tel.44-781-22-61/65 wew.26

 

 

 

Skład Straży Miejskiej w Przedborzu:

 

 

 

Strażnik: Majchrzak Dariusz

 

 

 

Straż Miejska w Przedborzu jest umiejscowiona w strukturze Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Terenem działania jest obszar miasta i gminy Przedbórz. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony interesu publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejskiego.

 

 

 

W szczególności do zadań Straży Miejskiej należy:

 

1.Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 

2.Kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno- porządkowego.

 

3.Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

 

4.Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych.

 

5.Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

6.Współdziałanie z innymi organami kontroli, takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna.

 

7.Współpraca z referatami Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

 

8.Współpraca ze szkołami i placówkami kulturalnymi.

 

9.Ochrona urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

 

10.Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

 

11.Patrolowanie terenów zielonych min. w parkach miejskich.

 

12.Doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub do izby wytrzeźwień, jeżeli osoby zachowaniem swoim dają powody do zgorszenia w miejscach publicznych, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu swoim lub innych osób.

 

 

 

 

 

Straż Miejska ponadto informuje o:

 

 

 

-zauważonych pożarach - Straż Pożarną,

 

-przestępstwach - Policję,

 

-osobach nieprzytomnych lub potrzebujących pomocy lekarskiej- pogotowie ratunkowe,

 

-innych niebezpieczeństwach-odpowiednie służby,

 

 

 

Strażnicy Straży Miejskiej mają prawo do:

 

 

 

1.Udzielania pouczeń.

 

2.Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości.

 

3.Wydawanie poleceń.

 

4.Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

5.Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a także mienia i niezwłocznego dostarczenia do najbliższej jednostki Policji.

 

6.Dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu.

 

7.Żądanie od instytucji państwowych i samorządowych niezbędnej pomocy.

 

8.Usuwania pojazdów i blokowanie kół w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym.

 

 

 

Zgłoszenia o interwencję oraz uwagi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Straży Miejskiej w Przedborzu w czasie urzędowania Urzędu Miejskiego w Przedborzu tj. poniedziałek-środa: 7.30-15.30, czwartek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00