Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.        z 2013 r., poz. 267),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260          z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. z 199 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.)


 Wymagane dokumenty
1.    wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę;

  1.  wymagane załączniki:
    a)    szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500* z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych),  
    b)    kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji celu publicznego (tylko w przypadku lokalizacji zjazdu),
    c)    dokument (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie sądu) wskazujący na tytuł prawny władania nieruchomością    
    d)    pełnomocnictwo - z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).

 Druki do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę / zmianę nawierzchni* zjazdu z drogi gminnej (doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę / zmianę nawierzchni* zjazdu z drogi gminnej (pdf)


Sposób i miejsce składania dokumentów
- osobiście:
Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,
97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
- za pośrednictwem poczty:
Urząd Miejski w Przedborzu
97-570 Przedbórz,
ul. Mostowa 29
- drogą elektroniczną:


Wymagane opłaty
1.    Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.
2.    Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
3.    Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w spawach budownictwa mieszkaniowego.
4.    Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:
- na konto Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001

lub

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów
- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.
 - za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru


Termin załatwienia sprawy
1.    Do jednego miesiąca.
2.    Do dwóch miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane


Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po dniu w którym zezwolenie stanie się ostateczne.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas nieokreślony.
3. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
4. Ze względu na względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.
6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.
8. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


Czynności powiązane
Brak