wtorek, czerwiec 02, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

- art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)

Ogólne informacje:

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W rejestrze zamieszcza się:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)            określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

4)            numer rejestrowy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty:

- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)            określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).".

Oświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać także:

1)            firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)            oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)            podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 


Sposób i miejsce składania dokumentów:

- osobiście:

Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego, 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29

od poniedziałku środy w godz. Od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00 w godzinach od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz,

ul. Mostowa 29

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z załącznikami.

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.


Wymagane opłaty:

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

  • część I, ust. 36, pkt 9a - wysokość opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł;
  • część I, ust. 37 - wysokość opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25 zł;
  • część II, ust. 21 - wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł;
  • część IV – wysokość opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oaz jego odpisu, wypisu lub kopii pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17,00 zł.

Wpłat można dokonać:

- na konto: Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu nr rachunku:
66 8988 0001 0000 0012 2874 0001;

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów

- osobiście:

Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,

Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,

pokój nr 7 (Ratusz Miejski),

tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13

od poniedziałku środy w godz. Od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00 i w piątek od 7.30 do 14.00 w godzinach od 7.30 do 15.30

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Tryb odwoławczy:

Wpis do rejestru działalności regulowanej wydawany jest w formie zaświadczenia, od którego nie służy odwołanie.

W przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, w przypadkach określonych w przepisach, od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.


Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorca złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym;

2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;

3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa wyżej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.

Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem ( wykreślenie w drodze decyzji)

3) stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykreślenie w drodze decyzji).


Ponowny wpis do rejestru

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru z powodów, o których mowa w art. 9j ust. 1 lub ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Druki do pobrania:

1.   wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2.   wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem