poniedziałek, luty 24, 2020
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu

 

Nazwa zadania

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm
o długości L~152,00m, biegnącej równolegle do istniejącej sieci fi100mm z rur azbestowo-cementowych.

Harmonogram prac

W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany zostanie przy użyciu rur PCVØ110mm PN10.

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji .

Wartość całkowita

91 421,31

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł

logo WFOSiGW w Lodzi

 

Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz

 

 

Nazwa zadania

Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz

Zakres rzeczowy

Zorganizowanie imprezy, na którą składał się program sportowo – rekreacyjny, blok sportowo – artystyczny, blok rycerski (pokaz konny Bractw Rycerskich oraz Drużyny Rycerskiej Zamku Królewskiego w Chęcinach), konkurs kuglowy "Kugiel z Przedborza jest najlepszy", konkurs historyczny. Odbyły się także warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Harmonogram prac

05-06.2011 r. - warsztaty historyczne
25-26.06.2011 r. - obchody imprezy

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

55.408,32 zł

Uwagi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "413 – Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego.

 

Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice

 

 

Nazwa zadania

Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice

Zakres rzeczowy

Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zwiększenie przejrzystości polityki informacyjnej poprzez aktualizowanie opisu usług dostępnych w BIPie oraz
podniesienie kompetencji 41 pracowników.

Harmonogram prac

08.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania
09.2012 r. - zakończenie zadania

Stan zaawansowania

Projekt zakończony

Wartość całkowita

408.863,52 zł
Generalny wykonawca Konsorcjum Firm "TOP EDUCATION" Sobiesław Sowa i "AS" Agnieszka Krzyżaniak

Uwagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej" w kwocie 347.533,99 zł

 

Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz

 

Nazwa zadania

Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz

Zakres rzeczowy

Wprowadzenie w dwóch szkołach na terenie gminy: Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych  standardów I, II, III zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania...". W ramach Standardu I powstały zespoły nauczycieli odpowiedzialne za badanie i analizowanie potrzeb uczniów klas I-III. Na tej podstawie opracowano i zmodyfikowano programy nauczania, które następnie wprowadzono w życie, spełniając zarazem standard II. Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb uczniów oraz stosowanymi programami nauczania nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, realizując tym samym standard III.

Harmonogram prac

I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Przedborzu
I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

Stan zaawansowania

Zadanie w trakcie realizacji

Wartość całkowita

103.887,90 zł

Uwagi

Zadanie współfianasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.304,72 oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 15.583,18 zł.

 

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów

 

Nazwa zadania

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów

Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Dn 63 o długości 586,80 mb.

Harmonogram prac

03.2012 r. - rozpoczęcie realizacji zadania
10.2012 r. - zakończenie realizacji zadania

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone

Wartość całkowita

143 339,25 zł

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Uwagi

ZADANIE ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

wfosigw

 

Zdjęcia z budowy:

 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta

 

Nazwa zadania

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)

Zakres rzeczowy

Na realizację zadania składają się dwa etapy.
Etap I:
- poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta poprzez przebudowę i remont ul. Spółdzielczej, ul. Warszawskiej i ul. Rynek
- wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej
- przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko
- montaż na zbiorniku wodnym systemu do filtracji – fontanny pływającej
- montaż zjeżdżalni przy zbiorniku wodnym o długości ślizgu 60 m z pełną automatyką
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej i wym. 33m x 66m
Etap II:
- stworzenie sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech zestawów komuterowych wraz z osprzętem, tj. skanerem, drukarką i kopiarką oraz z dostępem do sieci Internet
- opracowanie strony internetowej i wydruk folderu
- nasadzenia roślin

Harmonogram prac

12.2011 r. - rozpoczęcie realizacji etapu I
08.2012 r. -  zakończenie realizacji etapu I
04.2013 r. - planowane rozpoczęcie realizacji etapu II
09.2013 r. - planowane zakończenie realizacji etapu II

Stan zaawansowania

Wykonano cały zakres rzeczowy etapu I

Wartość całkowita

1 026 226,00 zł

Generalny wykonawca

Boisko do piłki nożnej: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik.
Budowa zjeżdzalni wodnej i montaż fontanny pływającej – Firma MAZUR Piotr Mazur

Uwagi

Inwestycja finansowana przy udziale  środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

Zdjęcia:

 

Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury

 logotypy mdk

Nazwa zadania

Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej

Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania :
Rozbudowano  obiekt wraz ze zmianą elewacji o stylizowane arkady na wzór istniejących przy budynkach wokół rynku, wybudowano taras, przebudowano pomieszczenia na piętrze budynku, wyremontowano pomieszczenia w budynku, wyremontowano instalację elektryczną w budynku, wyremontowano i zakupiono  technologię dotyczącą sceny nagłośnienia, oświetleni), wyremontowano wentylację w budynku, wykonano  iluminację budynku, dostarczono  scenę zewnętrzną.

Harmonogram prac

Z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z pierwotnym Wykonawcą robót, ( niewywiązanie się z terminu umowy) konieczne stało się wyłonienie nowego Wykonawcy , którym jest Firma SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko. W dniu 8 lipca nowy wykonawca podpisał umowę i rozpoczął prace dotyczące zakończenia przebudowy.

Stan zaawansowania

Zadanie zakończone.

Wartość całkowita

2 063 533,99 zł

Generalny wykonawca

SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko

Uwagi

Zadanie finansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, działania V.4. Infrastruktura kultury oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

1 tablica mdk m

 

logo WFOSiGW w Lodzi

 

 

Zdjęcia z budowy:

 

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

 

 

Nazwa zadania

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

Zakres rzeczowy

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą.

Szczegółowy zakres etapu III obejmował:

- budowę ciągu pieszego na terenie pola caravaningowego, namiotowego oraz dookoła ich terenu z kostki brukowej

- budowę linii energetycznej oświetlenia terenu wraz z ustawieniem 15 słupów oświetleniowych i 1 do monitoringu

- budowę parkingu z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej

- budowę linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną pola caravaningowe

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku pawilonu sanitarnego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku recepcji w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej

- dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw po stronie południowo-zachodniej

- dostawę i montaż pomostu rekreacyjnego

- zieleń urządzoną

- budowę pola do gry w mini golfa

Harmonogram prac

03.2012 r. - wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót

05.2012 r. - planowane zakończenie robót

06.2012 r. - zakończenie robót

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

879 000,00 zł, w tym:

PROW: 450 000,00 zł,

Wkład własny: 429 000,00 zł

Generalny wykonawca

Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, Mobino Sp. z o. o.

Uwagi

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Zdjęcia z budowy:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r.


Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r.

Zakres rzeczowy

Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej doprowadzone są grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestycję podzielono na zadania:
- etap I cz. II – ul.: Piotrkowska, Korycińska, Majowa, Konopnickiej o łącznej długości 1 790 mb;
- etap II cz. I – ul.: Krakowska, Kościelna, Cmentarna, Browarna, Stroma, Prześcianki, Zachodnia o łącznej długości     2 006,63 mb;
- etap II cz. II – ul.: Kielecka o łącznej długości 746 mb;
- etap II cz. III – ul.: Częstochowska, Leśna, Poprzeczna, Radomszczańska, Słoneczna, Wiśniowa, Klonowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Nowa, Kwiatowa o łącznej długości 4 548 mb;
- etap II cz. IV – ul.: Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Spacerowa, Łazicka o łącznej długości 3 231,54 mb.

Harmonogram prac

2012 r. - etap I cz. II,  etap II cz. I, etap II cz. IV.
02.2012 r. - rozpoczęto prace budowlane dla etapu I cz. II oraz dla etapu II cz. I i IV.
07.2012 r. - zakończono budowę etapu I cz. II oraz etap II cz. I i IV o łącznej długości 7 028,17 m i wykonano 157 szt. przyłączy.
2013 r. - etap II cz. II,  etap II cz. III.

Stan zaawansowania

Zakończono prace budowlane.

Wartość całkowita

2 633 475,45 zł, w tym:
PROW: 1 585 046,61 zł
WFOŚiGW-pożyczka: 401 508,00 zł
WFOŚiGW-dotacja: 401 508,00 zł
Wkład własny: 245 412,84 zł 

Generalny wykonawca

Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. - etap I cz. II
PBH "ADMA"-bis Sp. J. - etap II cz. I i IV

Uwagi

Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji.

 


Zdjęcia z budowy:

 

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Nazwa zadania

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Zakres rzeczowy

Zakres modernizacji/remontu:

- odkopanie i usunięcie zewnętrznej warstwy humusu – odcinek o długości 400 mb na skarpie odpowietrznej

- uzupełnienie ubytków i zagęszczenie skarp wału

- ułożenie siatki stalowej zakotwionej po odpowietrznej stronie wału o łącznej powierzchni 600 m2

- dogęszczenie całej powierzchni skarpy i zawala po ponownym zahumusowaniu zagęszczarką wibracyjną o masie 600 kg na powierzchni 3200 m2

- obsiew trawą w celu wzmocnienia skarp wału o powierzchni 3200 m2

Harmonogram prac

04.2012 r. - przekaznie terenu budowy wykonawcy

05.2012 r. - zakończenie prac budowlanych

05.2012 r. - odbiór końcowy i przekazanie wału

Stan zaawansowania

Inwestycja zakończona.

Wartość całkowita

38.767,34 zł

Generalny wykonawca

PIOŚiM "HYDROMEL" Sp. z o. o. w Końskich

Uwagi

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.169,00 zł

Więcej artykułów…

  1. Inwestycje 2012

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

Transmisja obrad Rady Miejskiej

Rozkład jazdy autobusów

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

 

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem