Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie łódzkim poprzez utworzenie w dolinie cieku z Ochotnika buforowej strefy ekotonowej, której zadaniem jest redukcja zawiesiny mineralnej oraz ładunków azotu, fosforu, co wpłynie na polepszenie jakości wody w zbiorniku „Przedbórz” wykorzystywanym częściowo jako miejsce dla kąpieli.

W ramach zadania opracowano ścieżkę dydaktyczną. Do ścieżki opracowano karty pracy dla uczniów oraz przygotowano materiały edukacyjne w postaci scenariuszy lekcji. Wszystkie materiały zamieszczone poniżej do bezpłatnego pobrania:

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 1

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 2

Pakiet edukacyjny - szkoła podstawowa - scenariusz 3

Pakiet edukacyjny - scenariusze 1 2 3

Tablice do scenariuszy 1 2 3

Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy

Projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny

rzeki Pilicy”.

 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska

Działanie V.4 – Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.2 – Przeciwdziałanie degradacji środowiska

Głównym celem projektu jest ochrona przyrody na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska poprzez budowę nowej infrastruktury szlaku turystycznego.

Projekt polega na budowie infrastruktury dla szlaków turystycznych zlokalizowanych w sześciu gminach (Aleksandrów, Sulejów, Przedbórz, Masłowice, Żytno i Wielgomłyny) leżących nad rzeką Pilicą. Ideą projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego – pieszego i rowerowego, ograniczenie ruchu samochodów na terenach cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie degradacji środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, w tym znajdujących się na terenach Parków Krajobrazowych Sulejowskiego i Przedborskiego oraz na obszarach Natura 2000.

Całkowita wartość projektu: 8 452 849,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 843 784,00 zł