wtorek, październik 22, 2019
Czcionka A- A A+
Kontrast Zmiana kontrastu

Biuletyn informacji publicznej Przedbórz

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Podstawa prawna:


art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

 


Wymagane dokumenty


- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 

Załączniki:

  1. wpis do właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),

  2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,

  3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  4. potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

  5. tytuł prawny władania nieruchomością (stosowny dokument lub umowa).

 


Druki do pobrania


wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osobiście:

Sekretariat Urzędu Miejskiego - pokój nr 3 Ratusza Miejskiego,

97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

- za pośrednictwem poczty:

Urząd Miejski w Przedborzu

97-570 Przedbórz,

ul. Mostowa 29

- drogą elektroniczną:
więcej...


Wymagane opłaty


opłata skarbowa – 107 zł za wydanie zezwolenia

Wpłat można dokonać:
- na konto:
Urzędu Miejskiego w Przedborzu - Bank Spółdzielczy w Przedborzu
nr r-ku: 66898800010000001228740001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych,
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz,
pokój nr 7 (Ratusz Miejski),
tel. 044 781 22 61 do 65 wew. 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 


Termin rozpatrzenia sprawy


- 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów,
- 2 miesiące w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.


Tryb odwoławczy


Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Przedborza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi


Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617),
- Uchwale Rady Miejskiej w Przedborzu nr XIII/78/07 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przedbórz ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr.337, poz. 3029 ze zm.),
- Uchwale nr XLIX/298/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr 373, poz. 3147).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zapraszamy na weekend

przedborz1 orig

przedborz2 orig

Linki

bip

sms on

sms off

fundusz

biznes

ryby

kapital

ldk

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”

z wami zmieniamy łódzkie

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”

kalejdoskop

PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Serwis używa plików cookies.

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Czytaj więcej…

Rozumiem