Drukuj

W związku z uzyskaniem możliwości wykorzystania środków wynikających z różnicy kursowej, LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy zawarła aneks do umowy ramowej, a co za tym idzie  uzyskała możliwość na ogłaszanie dodatkowych naborów wynikających z tego przeliczenia. 

W nawiązaniu do powyższego informujemy, iż od 06.09 - 17.09. 2021 r. planowane są nabory grantowe  na następujące przedsięwzięcia:

1) II.2.1: Wspieranie/aktywizowanie organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych  - w kwocie 258 071,30 zł / 64 517,82 €

2) I.2.1: Wspieranie lokalnych twórców  - w kwocie 130 213,68 zł / 32 553,42 € 

Są to nabory otwarte, nieuwzględniające Państwa  gminnych „limitów”. 

Przypominamy, iż limit na jednego grantobiorcę w okresie programowania 2013- 2020 wynosi 100 tys. zł, a wartość grantu 5 tys. – 50 tys zł.