Drukuj

OBWIESZCZENIE NR 13/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U., poz. 47), podaje się do wiadomości:

1.    Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r., oraz w okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

2.    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)    mężczyzn urodzonych w roku 2002;
2)    mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)    osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4)    kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944);
5)    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.    Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych terminach i miejscach:
 
1)    Łódź - 1, obszar dzielnic: Bałuty i Śródmieście - w lokalu przy ul. Stawowej nr 28, od dnia 1 września do dnia 28 października 2021 r., w godz. 8.00 - 16.30;
2)    Łódź- 2,obszar dzielnicy Górna - w lokalu przy ul. S. Żeromskiego nr 115, od dnia 6 września do dnia 5 listopada 2021 r., w godz. 8.00 - 16.30;
3)    Łódź- 3,obszar dzielnic: Polesie i Widzew - w lokalu przy ul. Królewskiej nr 13/15, od dnia 25 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r., w godz. 7.30 - 16.00;
4)    miasto Piotrków Trybunalski - w lokalu przy ul. ks. Piotra Skargi nr 3, od dnia 8 czerwca do dnia 29 czerwca 2021 r., w godz. 8.00 - 16.00;
5)    miasto Skierniewice - w lokalu przy ul. Trzcińskiej nr 18, od dnia 13 września do dnia 24 wrze­śnia 2021 r. w godz. 8.00-  15.45;
6)    powiat bełchatowski - w Bełchatowie, w lokalu przy ul. Pabianickiej nr 34, od dnia 6 września do dnia 28 października 2021 r., w godz. 8.30- 16.30;
7)    powiat brzeziński - w Brzezinach, w lokalu przy ul. Reformackiej nr 9, od dnia 21 czerwca do dnia 5 lipca 2021 r., w godz. 8.00 - 15.00;
8)    powiat kutnowski - w Kutnie, w lokalu przy ul. Jagiełły nr 2, od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
9)    powiat łaski - w Łasku, w lokalu przy ul. Warszawskiej nr 13, od dnia 14 czerwca do dnia 25 czerwca 2021 r. w godz. 8.00 - 14.00;
1O) powiat łęczycki - w Łęczycy, w lokalu przy AL Jana Pawła II nr 11, od dnia 25 sierpnia do dnia 21 września 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
11)    powiat łowicki - w Łowiczu, w lokalu przy ul. Warszawskiej nr 9, od dnia 7 września do dnia 14 października 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
12)    powiat łódzki wschodni - w Łodzi, w lokalu przy ul. H. Sienkiewicza nr 3, od dnia 6 września do dnia 23 września 2021 r., w godz. 11.00 - 17.00;
13)    powiat opoczyński - w Opocznie, w lokalu przy ul. Janasa nr 27, od dnia 14 czerwca do dnia 5 lipca 2021 r., w godz. 9.30 - 15.30;
14)    powiat pabianicki - w Pabianicach, w lokalu przy ul. J. Kilińskiego nr 10/12, od dnia 1września do dnia 28 września 2021 r., w godz. 7.30- 14.30;
15)    powiat pajęczański - w Pajęcznie, w lokalu przy ul. Wiśniowej nr 5, od dnia 8 czerwca do dnia 21 czerwca 2021 r., w godz. 9.00- 16.00;
16)    powiat piotrkowski - w Piotrkowie Trybunalskim, w lokalu przy ul. Młynarskiej nr 2, od dnia 1 września do dnia 25 października 2021 r., w godz. 9.00 - 15.00;
17)    powiat poddębicki - w Poddębicach, w lokalu przy ul. Łęczyckiej nr 16, od dnia 6 października do dnia 26 października 2021 r., w godz. 11.00 - 18.00;
18)    powiat radomszczański - w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r., w godz. 8.30 - 15.30;
19)    powiat rawski - w Rawie Mazowieckiej, w lokalu przy ul. Kościuszki nr 5, od dnia 7 września do dnia 30 września 2021 r., w godz. 9.00- 15.00;
20)    powiat sieradzki - w Sieradzu, w lokalu przy Placu Wojewódzkim nr 3, od dnia 28 września do dnia 5 listopada 2021 r., w godz.  9.00-16.00;
21)    powiat skierniewicki - w Skierniewicach, w lokalu przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6, od dnia 9 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., w godz. 9.00- 15.00;
22)    powiat tomaszowski - w Tomaszowie Mazowieckim, w lokalu przy ul. Majowej nr 1/3, od dnia 6 września do dnia 12 października 2021 r., w godz. 9.00 - 16.00;
23)    powiat wieluński - w Wieluniu, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 6, od dnia 4 października do dnia 12 listopada 2021 r., w godz. 9.00 - 16.00;
24)    powiat wieruszowski - w Wieruszowie,w lokalu przy ul. Kępińskiej nr 1, od dnia 6 września do dnia 29 września 2021 r., w godz. 10.00-17.00;
25)    powiat zduńskowolski - w Zduńskiej Woli, w lokalu przy ul. Dolnej nr 41, od dnia 6 września do dnia 22 września 2021 r. w godz. 8.00- 14.00 oraz w dniach 23 i 24 września 2021 r. w godz. 8.00 - 11.00;
26)    powiat zgierski - w Zgierzu, w lokalu przy ul. A. Struga nr 13 - 21, od dnia 6 września do dnia 16 listopada 2021 r.,  w godz. 12.00 - 18.00.

4.    Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

5.    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowe,j które w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia do dnia 1 czerwca 2021 r. lub w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w dniu 26 lipca 2021 r., do dnia jej rozpoczęcia w dniu 9 sierpnia 2021 r., zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

6.    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju, a jeżeli brak w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu, właściwość miejscową ustala się według  ostatniego  miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany wyżej, właściwymi są organy dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawie.
 
7.    Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień występować z wnioskiem o zmianę kategorii. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

8.    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

9.    Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w  obwieszczeniu.

10. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1)    wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b)    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2)    powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)    wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a)    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
b)    dokumenty    stwierdzające    poziom   wykształcenia   lub   pobieranie   nauki   oraz   posiadane kwalifikacje zawodowe.

11.    Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:
1)    wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
a)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b)    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)    powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)    wojskowemu komendantowi uzupełnień:
a)    wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową),
b)    dokumenty    stwierdzające    poziom   wykształcenia    lub   pobieranie   nauki   oraz   posiadane kwalifikacje zawodowe.

12.    Osoby, które przedstawią komisji lekarskiej dokumenty potwierdzające niezdolność do czynnej służby wojskowej można nie poddawać badaniom lekarskim. Natomiast osoby, które zażądają wydania im książeczki wojskowej powinny przedstawić wojskowemu komendantowi uzupełnień fotografię oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

13.    W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

14.    Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła  się  do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską  lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie  zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 

Do pobrania:
treść obwieszczenia