MIESZKAŃCY

MIASTA I GMINY PRZEDBÓRZ 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Przedborzu w dniu    29 września 2020 r. we wtorek o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzuproponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Porządek obrad.

3. Możliwość zgłaszania uwag do treści protokołów z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Przedborza.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3914 E w miejscowości Góry Mokre,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2020-2024,

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2020,

d) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

Do pobrania:

wersja pdf