W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 31 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą remontu odcinka drogi gminnej o dł 75 m i szer. 4 w ramach realizacji zadania pn.”Remont drogi w miejscowości Mojżeszów zgłoszonego przez sołectwo Mojżeszów realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”.

Mojżeszów

Mojżeszów

Mojżeszów